DOWNLOADABLE FILES

SAMPLE LABVIEW SOFTWARES

 

 

 

LUDRE VTK 36K USB 6 CH 12 BIT 36k SAMPLE/S DATA ACQUISITION CARD

TECHNICAL SPECIFICATIONS
The Number of Input: 6 Channel Analog Input
Resolution (ADC Resolution): 12 bit
Sample (Sample Rate): 36k Sample/s
Input Ranges: ± 5V
Driver Compatibility: Windows 32-64 Bit, Linux, Mac OS
Product Content: VTK 36K, USB 2.0 Cable, Product quality control and calibration report.
Dimensions: 7,25 cm x 4,50 cm x 2,20 cm

DESCRIPTION
The VTK 36K contains a single layer passive filter suitable for high sampling rate. It provides high speed and number of channels according to its class.

RANGE OF APPLICATION
Dynamic Sensor Measurements, Voltage Measurement, Phase Difference, Power Analyzer Measurement, Peak Detection, frequency Measurement, Datalogger.

PRODUCT DRIVER
USB plug and play feature.
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

DOCUMENTS
https://www.ludre.com.tr/ludre-vtk-36k/60
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/ludre-vtk-36k-eng22-agustos-2022-pazartesi.pdf

LABVIEW EXAMPLES
https://www.ludre.com.tr/Uploads/IndirmeMerkezi/vtk-labview-sample_2092021.zip

Temperature Measurement Application / Sıcaklık Ölçüm Uygulaması

Liquid Pressure and Level Measurement / Sıvı Basıncı ve Seviye Ölçümü

Light Intensity Measurement Application / Işık Şiddeti Ölçüm Uygulaması

 Pressure Measurement Application / Basınç Ölçüm Uygulaması

Voltage Measurement Application / Gerilim Ölçüm Uygulaması

What is Data Acquisition Card?

Data collecting; It is the process of collecting, testing and measuring information about the variables studied and established in a systematic way. In this way, relevant questions can be answered and the results evaluated. The combined information helps us gather the main points. The aim of all data collection efforts is to capture quality evidence that will later translate into rich data analysis and to provide a believable and reliable answer to the questions posed. In this respect, reporting and analysis are very important. Graphical visualization and recording of data can be done with data collection software. The hardware that contains the software that performs all these operations related to data collection is called the Data Collection Card.

What is Data Logger?

A data logger is an electronic device that records location-related data over time or with a device or sensor, or through external device and sensors. They are based on a digital processor.

 

 

 

LUDRE VTK 36K USB 6 KANAL 12 BIT 36K ÖRNEK/S VERİ TOPLAMA KARTI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Giriş Sayısı: 6 Kanal Analog Giriş
Çözünürlük (ADC Çözünürlük): 12 Bit
Örnekleme (Örnek Oran): 36k örnek/s
Giriş Aralıkları: ± 5V
Sürücü Uyumluluğu: Windows 32-64 Bit, Linux, Mac OS
Ürün İçeriği: VTK 36K, USB 2.0 Kablo, Ürün kalite kontrol ve kalibrasyon raporu.
Boyutlar: 7,25 cm x 4,50 cm x 2,20 cm

HAKKINDA
VTK 36K, yüksek örnekleme hızına uygun tek katmanlı bir pasif filtre içerir. Sınıfına göre yüksek hız ve kanal sayısı sağlar.

UYGULAMA ALANLARI
Dinamik Sensör Ölçümleri, Gerilim Ölçümü, Faz Farkı, Güç Analizörü Ölçümü, Pik Tespiti, Frekans Ölçümü, Veri Kaydedici

ÜRÜN SÜRÜCÜSÜ
USB tak çalıştır özelliği.
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/ludre-vtk-36k/60
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/ludre-vtk-36k-eng22-agustos-2022-pazartesi.pdf

LABVIEW ÖRNEKLERİ
https://www.ludre.com.tr/Uploads/IndirmeMerkezi/vtk-labview-sample_2092021.zip

Veri Toplama Kartı Nedir?
Veri toplama ; Çalışılan, sistematik bir şekilde kurulan değişkenler hakkında bilgi toplama, test etme ve ölçme sürecidir. Bu şekilde ilgili sorular cevaplanabilir ve sonuçlar değerlendirilebilir. Birleştirilen bilgiler, ana noktaları bulmamıza yardımcı olur. Tüm veri toplama çabalarının amacı, daha sonra zengin veri analizine dönüşecek kaliteli kanıtlar elde etmek ve sorulan sorulara inandırıcı ve güvenilir yanıtlar sağlamaktır. Birleştirilen bilgiler, ana noktaları toplamamıza yardımcı olur. Bu açıdan raporlama ve analizler çok önemlidir. Veri toplama yazılımları ile verilerin grafiksel olarak görselleştirilmesi ve kaydedilmesi yapılabilmektedir. Veri toplama ile ilgili tüm bu işlemleri gerçekleştiren yazılımların içinde bulunduğu donanıma 'Veri Toplama Kartı' adı verilir.

Veri Kaydedici Nedir?
Veri kaydedici, konumla ilgili verileri zaman içinde veya bir cihaz veya sensörle veya harici cihaz ve sensörler aracılığıyla kaydeden elektronik bir cihazdır. Dijital bir işlemciye dayalıdırlar.